Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Suurobjektid

Suurobjektidel (nt maanteedel, raudteedel, sadamatel, kemikaaliterminalidel, motoradadel, prügilatel) on ümbritsevale keskkonnale oluline mõju nt müra, õhusaaste, õnnetusriskide jms näol. Mõjude vähendamiseks on oluline rajada need asukoht, kus mõju keskkonnale oleks kõige väiksem. Võimalikult hea asukoha saab suurobjektidele valida vaid juhul, kui kaalutakse alternatiivseid asukohti suuremal territooriumil.

Seepärast näebki planeerimisseadus ette, et suurobjektide puhul tuleb enne ehituslike üksikasjade otsustamist läbi viia nende asukohavalik. Joonobjektide (kõrgepingeliinid, maanteed, raudteed, torujuhtmed) puhul valitakse nende asukoht maakonnaplaneeringu tasandil. Muude olulise ruumilise mõjuga objektide (ORMOde), mille nimekiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega, asukoha valimine on planeerimisseaduse kohaselt nõutav vaid ühe valla või linna territooriumil. Seetõttu otsustatakse praktikas ka üleriigilise tähtsusega objektide (nt vedelgaasiterminalide, õhuseireradarite) asukoha üle jätkuvalt ühe valla või linna tasandil.

KÕKi eesmärgiks on olukorda muuta. Soovime, et kõikide suurobjektide planeerimine toimuks läbipaistvalt ja avatult. Objektide planeerimise käigus peab arvestama nende kogumõju ning kaaluma erinevaid lahendusi. Eesmärgi saavutamiseks on vaja muuta nii suurobjektide planeerimise praktikat kui seaduse nõudeid.

KÕK on suurobjektide rajamisega tegelenud aastast 2009. Aastal 2010 valmis praktilistest juhtumitest inspireeritud analüüs olulise ruumilise objektide rajamise korraldusest ja selle muutmise vajadusest. Puudujääke kehtivas õiguses ja selle rakenduspraktikas on näitlikustanud Otepää radari ja Paldiski LNG terminali juhtumid. Olukorra muutmiseks rääkisime kaasa ka planeerimisseaduse koostamisel, mis jõustus 1.07.2015. a.

Kui ka Sinul on suurobjektide rajamisega kokkupuuteid ja probleeme, võta meiega ühendust siim@k6k.ee või 742 4524.

Huvikaitse

Selleks, et lahendada praktikas suurobjektide rajamisega esinevaid probleeme, oleme teinud ettepanekuid uue planeerimisseaduse reeglite parendamiseks nii Justiitsministeeriumile kui Riigikogu liikmetele.  Käesoleval hetkel on uus planeerimisseadus jõustunud.

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (veebruar 2014)

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (august 2013)

KÕKi seisukohad planeerimisseaduse eelnõule (sept 2012)


KÕKi ja EKO ühisavaldus seoses Rail Baltic trassi asukohavalikuga (veebruar 2014) 

Juhtumid

KÕKi olulisimad juhtumid suurobjektide valdkonnas on olnud: 

Uudised (alates 2014. a)Uuendatud 28.06.2017