Looduskaitse nõuandla: maaomanike nõustamise keskkond

Milliseid toetusi saab taotleda Natura-ala maaomanik?

  • Loodushoiutoetus
Maaomanik saab taotleda toetust kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga, kaitsekorralduskavaga ja liigi kaitse või elupaiga tegevuskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks.

  • Poollooduslikud kooslused

Maaomanik saab taotleda toetust Natura-alal asuva poolloodusliku koosluse hooldamiseks. Samuti saab taotleda toetust poollooduslike koosluste taastamiseks kaitsekorralduskavade ja tegevuskavade alusel, poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva taristu (nt teede, truupide, loomade varjualuste, karjaaedade) rekonstrueerimiseks, rajamiseks ja soetamiseks ning karja või töövahendite soetamiseks. Toetuste taotlemise kohta leiab infot ka Keskkonnaameti kodulehelt.
  • Metsaelupaigad

  • Põllumajanduslik maa