Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uus keskkonnaseadustiku üldosa seadus - Mida see toob kaasa KOVidele?

Keskkonnaõiguse Keskus korraldas 2014. aastal koolitusi, kus tutvustab kohalike omavalitsuste töötajatele ja ametnikele praktilises võtmes uue keskkonnaseadustiku üldosa seaduse nõudeid (KeÜS).

Koolitusel selgitame, milliste uute nõuetega tuleb KOV-del edaspidi arvestada ning uurime, kuidas esmapilgul üldisi või ebaselgeid sätteid praktilises olukorras tõlgendada. Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele, kes puutuvad igapäevaselt kokku planeerimisotsuste, projekteerimistingimuste, ehituslubade või keskkonnalubade andmise otsuste tegemisega.


PÄEVAKAVA

10.30-10.45

KeÜS vastuvõtmise taust, seos eriseadustega

10.45-11.00

Uued mõisted - keskkonnahäiring, keskkonnarisk, keskkonnaoht

11.00-11.15

Uued keskkonnaalased põhimõtted ja nendega arvestamise kohustuslikkus KOV-de ametnike jaoks

11.15-11.30

Harjutus mõistete ja põhimõtete rakendamisest KOV praktikas

11.30-11.45

PAUS

11.45-12.15

Keskkonnaalased õigused, sh igaühe õigus tervise- ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale

12.15-12.30

KOVi kohustused seoses keskkonnainfo kogumise ja levitamisega

12.30-12.45

Keskkonnaotsuste tegemises osalemise võimaluse tagamise nõuded KOV-dele

12.45-13.15

Igaüheõigused, sh kallasraja regulatsiooni muudatused ja KOV-de kohustused

13.15-13.30

PAUS

13.30-14.00

Käitaja kohustused, käitise asukohavalik ja selle seosed KOV planeeringutega

14.00-14.30

KOV täpsem roll ja kohustused keskkonnalubade menetluses

Koolituse viivad läbi Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus, kelle kohta saate lähemalt lugeda meie kodulehelt: http://www.k6k.ee/k6k/inimesed  

 

REGISTREERUMINE

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 26. novembriks meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524.

Koolituse maksumus osaleja kohta on:

-             registreerudes enne 18. novembrit 67 eurot + km 20%

-             registreerudes enne 26. novembrit 79 eurot + km 20%.


Koolitus sisaldab kahte kohvipausi. Grupi maksimumsuurus on 20 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Kärt Vaarmari, kart@k6k.ee, 5274761

NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud – kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!


TAGASISIDET TOIMUNUD KOOLITUSTELT:

" Koolitus oli loogiline, rahulik ja sisutihe."

" Head elulised näited. Selge arusaadav jutt. Vahetu ja sõbralik olek. Väga hea!"

" Jäin kõigega väga rahule. Koolitus andis hea ülevaate, mis KOV-de töös muutus."


VAREM TOIMUNUD AVALIKE KOOLITUSTE TOIMUMISAJAD JA -KOHAD

9.12.14 Pärnus / Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis (Ringi 35, Pärnu, http://www.pc.ut.ee/et/)

23.09.14 Tartus /Loomemajanduskeskus (Kalevi 13, Tartu, http://www.loovtartu.ee/lmk)

25.09.14 Tallinnas / Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3, Tallinn, http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus)