Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Nõuandeid kaevandamisloa dokumentidest arusaamiseks

Kaevandamisloa andmise eel avalikustatakse kaevandamisloa ja kaevandamisloa andmise korralduse eelnõud.

Kaevandamisloa eelnõu on dokument, millele kantakse kindlas vormis tingimused, mille kohaselt kaevandada tohib. Kaevandamisloa eelnõu näidist koos kommentaaridega selle osade kohta saate näha siit.

Kaevandamisloa andmise korraldus on pikem dokument, kus kirjeldatakse seda, kuidas otsust ette valmistati ning põhjendatakse otsuse sisu, sh kaevandamise tingimusi.

Neid kahte dokumenti tasub vaadata koos. Esmalt tasub lugeda kaevandamisloa andmise korraldust ja hinnata, kas selles on välja toodud kõik Sinu arvates olulised mõjud, argumendid kaevandamise poolt ja vastu, kas on piisavalt selgitatud, miks luba antakse ja miks nõutakse kaevandajalt loas ette nähtud lisanõuete täitmist. 

Seejärel tasub kontrollida, kas loas sisalduvad piisavad ning selgelt sõnastatud tingimused. Järgmistes juhiste osades kirjeldamegi, millised võivad olla kaevandamise mõjud, millised nende leevendamise meetmedkuidas hinnata seatud tingimusi ja kuidas teha omapoolseid ettepanekuid.

Lisaks avaldatakse sageli koos loa ja selle andmise korralduse eelnõuga ka keskkonnamõju hindamise aruanne või muud eksperthinnangud, mis loamenetluse käigus antud. Kui see on nii, siis kontrolli, kas ekspertide soovitatud meetmete rakendamist nõutakse ka loas. Väljapakutud meetmete mitterakendamist peaks loa andja igal juhul hoolikalt põhjendama.